Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je traject en gegevens over de uitgevoerde interventies en behandelingen.

Ook worden eventueel in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik van jou krijg of die ik, alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • jij hebt recht op een privacyproof verkrijging van berichten, zoals bijvoorbeeld de factuur: per post, per mail (Outlook) of persoonlijk overhandigen. Je tekent voor de verzendwijze voor de factuur die jij kiest. Als er andere documenten naar jou verstuurd worden, krijg je per keer de keuze hoe je wilt dat deze verstuurd worden.

  

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Privacy op de factuur 

Op de factuur die je aan het eind van een maand ontvangt, kunnen de gegevens komen te staan die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar. 

 • je naam, adres en woonplaats 
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling(en)
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult
 • ruimte om je zorgverzekering en polisnummer te vermelden


 Uw rechten 

In de AVG zijn je rechten goed beschermd. Je hebt recht op 

 • inzage, 
 • rectificatie, 
 • gegevens verwijderen, 
 • beperking van verwerking, 
 • dataportabiliteit 

 

Indien gewenst geven wij je inzage in de gegevens die wij van je bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heb je het recht op aanpassing van je gegevens. 

Indien je meent dat wij onterecht gegevens van je bewaren, heb je in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij je gegevens tenminste 20 jaar bewaren. 

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij je gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of als je eerder bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard. 

Tot slot heb je het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij je gegevens aan jou ter beschikking stellen als je bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.